Acte necesare inscriere

DOCUMENTE NECESARE INSCRIRII IN ANUL SCOLAR 2018/2019
a) Diplomã de Bacalaureat, original sau copie legalizatã/Adeverintã examen bacalaureat, adeverinta absolvire
b) Foaie matricolã pentru clasele IX-XII, copie legalizatã;
c) Certificat de nastere (copie);
d) Certificat de c
ãsãtorie, dacã este cazul (copie);
e) Buletin/carte de identitate (copie);
f) Adeverint
ã medicalã (eliberatã de medicul de familie din care sã rezulte cã este sãnãtos clinic si apt pentru specializãrile pentru care opteazã);
g) Chitant
ã de platã a taxei de înscriere in valoare de 100 lei;
h) Chitant
ã de platã a primei rate de scolarizare (confirmare loc) în valoare de 300 lei (se depune la dosar de cãtre candidatii admisi, în perioada de confirmare a locului);
i) 2 fotografii 3×4 cm.;
j) Dosar de plastic
;
k) Cerere tip de înscriere (de la secretariatul scolii)
.
CONT BCR TG-JIU NR. RO27RNCB0149114375890001Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila Tg-Jiu